Avisos

 • 29 de juny de 2018 Aprovació inicial Pavimentació camí de La Costa a Riera de Ciuret

  El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de data 22 de juny de 2018, ha aprovat inicialment el Projecte Pavimentació del camí de la Costa del Montseny a Can Riera de Ciuret.

  Durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent al de l’última publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la seu electrònica i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament les persones que tinguin interès en examinar l’expedient ho podran fer a les oficines d’aquest Ajuntament (Pl. de les Escoles, núm. 1 08479 Montseny) en horari d’atenció al públic i a la pàgina web municipal.

 • 29 de juny de 2018 Aprovació inicial Pavimentació camí can Rovira a cal Satanàs 1

  El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 22 de juny de 2018, ha aprovat inicialment el Projecte de Pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanás, fase 1.

  Durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent al de l’última publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la seu electrònica i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament les persones que tinguin interès en examinar l’expedient ho podran fer a les oficines d’aquest Ajuntament (Pl. de les Escoles, núm. 1 08479 Montseny) en horari d’atenció al públic i a la pàgina web municipal.

 • 2 de febrer de 2018 Modificació ordenances d'IBI i del preu públic del SAD

  Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles pel que fa al tipus impositiu i l’Ordenança fiscal núm. 24 reguladora del preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària.

Darrera actualització: 02.02.2018 | 10:17
Darrera actualització: 02.02.2018 | 10:17