Avisos

 • 16 de març de 2018 Convocatòria d'una plaça al Consorci de Residus

  Publicació de la convocatòria i les bases per a la selecció i provisió d'un lloc de treball temporal de cap de gestió econòmica al Consorci de Residus del Vallès Oriental.

   

 • 2 de febrer de 2018 Aprovació inicial de l'ordenança sobre la tinença d'animals

  El Ple de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en la sessió ordinària celebrada en data 16 de gener de 2018 va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora sobre la tinença d’animals, la qual quedarà sotmesa a informació pública per un període de trenta dies hàbils, concedint audiència als interessats durant el mateix termini.

 • 2 de febrer de 2018 Modificació ordenances d'IBI i del preu públic del SAD

  Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles pel que fa al tipus impositiu i l’Ordenança fiscal núm. 24 reguladora del preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària.

Darrera actualització: 02.02.2018 | 10:17
Darrera actualització: 02.02.2018 | 10:17