Notícies

 • Digitalització d'actes del ple 06.04.2017

  Digitalització de les Actes del Ple de l’Ajuntament

 • Licitació del projecte Talusament i moviment de terres Mosqueroles 20.02.2017

  De conformitat amb l'acord pres pel Ple d'aquest Ajuntament de data 24 de gener de 2017, per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària, per a l'adjudicació del contracte d'obres del projecte "Talusament i moviment de terres Mosqueroles – Unitat d'Actuació VIII", conforme a les següents dades i d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat en aquest mateix Ple.

 • Aprovació definitiva del pressupost de 2016 12.01.2017

  Ell Ple d'aquest Ajuntament va adoptar l'acord inicial que ha resultat definitiu al no haver-se presentat reclamacions contra el mateix, d'aprovar el pressupost de la Corporació i de la Societat "Serveis de Fogars de Montclús, SL." per a l'any 2016.

 • Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2017 12.01.2017

  Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, han esdevingut definitius.

 • Exposició pública del Pressupost 2016 25.11.2016

  Es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general per a l'exercici 2016, així com la Plantilla de personal que comprèn la relació de llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral d'aquest Ajuntament, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 22 de novembre de 2016.

Més noticies

Agenda

Més actes

El 9 Nou

Carregant contingut
Més noticies