Hemeroteca

  Estrenem el nou web de l'Ajuntament

  3 de de maig de 2016
  L'Ajuntament estrena la nova pàgina web institucional, facilitant un instrument d'informació, de gestió i d'atenció a la ciutadania.

  Contractació d'una plaça d'operari de serveis

  29 de de juliol de 2016
  Dins la convocatòria del Pla d'ocupació local de la Diputació de Barcelona, realitzada el passat 6 de juliol de 2016, es va resoldre realitzar el nomenament a favor del senyor amb DNI 46341677W, com a personal laboral temporal del lloc de treball d'operari de serveis, a partir del dia 14 de juliol de 2016.

  Contractació d'administrativa per substitució

  29 de de juliol de 2016
  Per acord de la junta de govern local, adoptat en sessió celebrada en data 26 de juliol de 2016, s'ha acordat la contractació de la Sra. M. Carme Plana i Perxachs com a administrativa en règim laboral temporal a jornada parcial i amb caràcter de substitució de l'administrativa de l'Ajuntament des del dia 2 al 31 d'agost (ambdós inclosos).

  Aprovació inicial del Reglament del Servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable

  1 de d’agost de 2016
  El Ple d’aquesta Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de juliol de 2016, va aprovar inicialment el Reglament del Servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable del municipi de Fogars de Montclús, sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies, per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments. 

  Convocatòria d’ajudes en l’adquisició de llibres de text per als nens d’aquest municipi

  14 de d’octubre de 2016
  El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada l’11 d’octubre de 2016, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajudes a les famílies en l’adquisició de llibres de text per als nens d’aquest municipi, per al curs escolar 2016-2017. Les esmentades bases podran ser consultades a les oficines municipals i al web de l’Ajuntament: www.fogarsdemontclus.cat. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 17 d’octubre i acaba el 18 de novembre de 2016.

  Aprovació definitiva del Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable

  2 de de novembre de 2016
  De conformitat amb el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i atès que ha esdevingut definitiva l'aprovació inicial del Reglament del Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable del municipi de Fogars de Montclús, acordada pel Ple municipal en sessió del 12 de juliol de 2016, sense que s'hi presentessin al·legacions i/o reclamacions, es fa pública la seva aprovació definitiva i se'n transcriu el text íntegre.

  Exposició pública dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals

  10 de de novembre de 2016
  En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 8 de novembre de 2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, els acords següents: Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents, l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals. Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es publiquen a l'anunci.

  Exposició pública del Pressupost 2016

  25 de de novembre de 2016
  Es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general per a l'exercici 2016, així com la Plantilla de personal que comprèn la relació de llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral d'aquest Ajuntament, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 22 de novembre de 2016.

  Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2017

  12 de de gener de 2017
  Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, han esdevingut definitius.
Darrera actualització: 3.06.2021 | 13:40

Opcions

Darrera actualització: 3.06.2021 | 13:40