S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves per a l'any 2022

Divendres, 23 de setembre de 2022

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució DSO/2763/2022, de 13 de setembre de 2022, (DOGC núm.8754 de 16.09.2022), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves.

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 29.000.000,00 d'euros.

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 7 d'octubre de 2022 a les 15 hores.

La sol·licitud es presenta mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base 8 i es pot presentar:

a) Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

b) A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència esmentada de cada demarcació.

c) A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.

d) A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Darrera actualització: 23.09.2022 | 14:16