Restriccions sobre l'ús de l'aigua

Dimarts, 6 de febrer de 2024

A causa de la sequera extrema en la qual ens trobem, Fogars de Montclús es troba dins la fase d'excepcionalitat.

Per tant, s'han d'aplicar certes restriccions que es recullen en el web de la Sequera de la Generalitat de Catalunya.

Restriccions al ús urbà de l'aigua

Activitat Restricció
Consums per a l'abastament de la població Els volums lliurats per a l'abastament de la població no poden superar una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia, incloent-hi les fraccions servides des dels recursos propis municipals.
Reg de jardins i zones verdes Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s'ha de fer amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg de gota a gota o amb regadora.
El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes i complint amb la resta de limitacions que dicti l'ens local.
La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.
Eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
Ompliment de piscines La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
- El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per a garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
- En les piscines d'ús públic, definides a l'article 2.2 del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, o en les piscines d'ús privat de tipus 3A, definides en l'article 2.3.a del dit Reial decret, el primer ompliment de piscines de nova construcció o l'ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas. En el cas de piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial, i en el cas de les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, s'admet l'ompliment i el reompliment sense que els siguin d'aplicació les limitacions que estableix el paràgraf anterior.
- L'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús privat de tipus 3B, definides a l'article 2.3.b del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, que estiguin destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.
- En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.
Neteja de carrers, paviments, façanes i similars Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé si hi ha un risc sanitari o un risc per a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.
Ús d'aigua en granges L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d'altres d'una eficàcia equivalent.
Fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.
Com a excepció, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible per a mantenir-la. En qualsevol cas, s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a un entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.
Neteja de vehicles La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
- Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
- També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja s'ha de fer amb la mínima utilització d'aigua possible.
 
ALTRES USOS DE L'AIGUA
Agrícola      Reducció al 40%
Ramader    Reducció al 30%
Industrial    Reducció al 15%
Recreatiu   Reducció al 50%

 

Darrera actualització: 6.02.2024 | 15:02