Exposició pública dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals

Dijous, 10 de novembre de 2016 a les 16:15

En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 8 de novembre de 2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, els acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents, l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es publiquen a l'anunci.

Darrera actualització: 10.11.2016 | 16:16