Es modifiquen les condicions d'ús obligatori de mascaretes

Dimecres, 20 d'abril de 2022 a les 00:00

Es manté activat el Pla PROCICAT en fase d'ALERTA i s'ha publicat al BOE la normativa d'interès següent: Decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l''ús de mascaretes durant la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.
La podeu consultar al següent enllaç:
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf

Més informació al Canal Salut. i al Departament d'Interior.

En virtut de l’esmentat Reial Decret, amb efectes des de la seva publicació avui mateix,  l’obligació d’ús de mascaretes es manté en els termes següents:

 a) En els centres, serveis i  establiments sanitaris per als treballadors, els visitants i  els pacients amb excepció de les persones ingressades quan s’estiguin a la seva habitació.

b) En els centres sociosanitaris, per als treballadors i els visitants quan es trobin en zones compartides.

c) En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, això com en els transports públics de viatges. En els espais tancats de bucs i embarcacions en les quals no sigui possible mantenir la distància de 1,5 metres, llevat de les cabines, quan siguin compartides per nuclis de convivents.

Això no obstant, l’obligació continguda en els apartats anteriors no serà exigible en els supòsits següents:

a) A les persones amb algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable la utilització.

b) En el cas que, per la mateixa naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Segons s’indica en el preàmbul de la norma, en l’entorn laboral, amb caràcter general, no serà preceptiu l’ús de mascaretes. Això no obstant, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que s’hagin d’implantar en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de mascaretes, si així es derivés d’aquella avaluació.

Darrera actualització: 20.04.2022 | 12:11