Compte general de les corporacions locals, exercici 2021

Divendres, 16 de febrer de 2024

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, us informo que s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 29/2023, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2021.

Podeu accedir directament a l’informe amb l’enllaç següents:  https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2023_29_ca.pdf

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es fa publicitat d'aquest informe a la seu electrònica corporativa.

Darrera actualització: 16.02.2024 | 09:11