Aprovació inicial de la memòria valorada de l'actuació "Millora de la xarxa d'abastament d'aigua per a consum humà de la Costa del Montseny"

Dimecres, 27 de juliol de 2016

El ple de l’Ajuntament, en sessió de data 12 de juliol de 2016, va aprovar inicialment la memòria valorada de l’actuació “Millora de la xarxa d’abastament d’aigua per a consum humà de La Costa del Montseny”, redactada per l’enginyer Agustí Morera i Cortines, i amb un pressupost de 30.032,05 euros més la quantitat de 63.06,73 euros corresponents al 21% d’IVA, que fa un total de 36.338,76 euros.

El que es fa públic en el termini de trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i al web d’aquest Ajuntament, a l’efecte de formular reclamacions i al·legacions, de conformitat amb el què disposa l’article 235.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En virtut de l’acord anterior, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat cap reclamació, s’entendrà aprovat definitivament el projecte esmentat.

Fogars de Montclús, 13 de juliol de 2016

Darrera actualització: 29.07.2016 | 11:09