Aprovació definitiva del pressupost de 2016

Dijous, 12 de gener de 2017

Ell Ple d'aquest Ajuntament va adoptar l'acord inicial que ha resultat definitiu al no haver-se presentat reclamacions contra el mateix, d'aprovar el pressupost de la Corporació i de la Societat "Serveis de Fogars de Montclús, SL." per a l'any 2016.

Als efectes d'allò disposat a l'article 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es posa en coneixement general que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 22 de novembre de 2016, va adoptar l'acord inicial que ha resultat definitiu al no haver-se presentat reclamacions contra el mateix, d'aprovar el pressupost de la Corporació i de la Societat "Serveis de Fogars de Montclús, SL." per a l'any 2016, les seves bases d'execució, així com la plantilla orgànica i quadre de llocs de treball, pel qual motiu es procedeix a la seva publicació resumit per capítols, així com a la publicació de la plantilla de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 12.01.2017 | 16:27