Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2017

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 16:15

Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, han esdevingut definitius.

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària de data 8 de novembre de 2016 aprovà provisionalment la modificació d'Ordenances fiscals per a l'any 2017. Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius: Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents, l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals, el contingut de la qual figura en l'annex I del present anunci. Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, el contingut de les quals figura en l'annex I del present anunci.

Darrera actualització: 12.01.2017 | 16:22