Modificació ordenances d'IBI i del preu públic del SAD

Divendres, 2 de febrer de 2018 a les 00:00

Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles pel que fa al tipus impositiu i l’Ordenança fiscal núm. 24 reguladora del preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal, i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

Darrera actualització: 02.02.2018 | 10:49