Aprovació inicial Pavimentació camí can Rovira a cal Satanàs 1

Divendres, 29 de juny de 2018 a les 00:00

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 22 de juny de 2018, ha aprovat inicialment el Projecte de Pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanás, fase 1.

Durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent al de l’última publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la seu electrònica i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament les persones que tinguin interès en examinar l’expedient ho podran fer a les oficines d’aquest Ajuntament (Pl. de les Escoles, núm. 1 08479 Montseny) en horari d’atenció al públic i a la pàgina web municipal.

Darrera actualització: 29.06.2018 | 11:08