Aprovació inicial de l'ordenança sobre la tinença d'animals

Divendres, 2 de febrer de 2018 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en la sessió ordinària celebrada en data 16 de gener de 2018 va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora sobre la tinença d’animals, la qual quedarà sotmesa a informació pública per un període de trenta dies hàbils, concedint audiència als interessats durant el mateix termini.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient de l’aprovació de l’Ordenança es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Fogars de Montclús en horari d’atenció al públic (dilluns, dimecres i divendres de 8 a 15 h; dimarts de 9 a 14 i de 15 a 17 h i dijous de 9 a 11 i de 15 a 17 h) i al portal de transparència de la web municipal, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix anunci s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari El 9Nou, així com també s'ha publicat a l’e-tauler.

Darrera actualització: 02.02.2018 | 09:13